Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden Ruilmeesters

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Ruilmeesters
 2. “Ruilmeesters”: Ruilmeesters, gevestigd te Utrecht aan Alexander Numankade 2 bis, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59915129
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefeningvan beroep of bedrijf), die een dienst van Ruilmeesters wil afnemen of heeft afgenomen enwaarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ruilmeesters en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ruilmeesters, voor de uitvoering waarvan door Ruilmeesters derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordtuitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijknietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaardenbepaalde volledig van toepassing. Ruilmeesters en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneindenieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van deoorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Ruilmeesters niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit nietdat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ruilmeesters in enigerlei mate het rechtzou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden teverlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzenin Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebrekeblijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant isalsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekendvanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledigverschuldigde bedrag.
 3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alleredelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant.De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandseincassopraktijk gebruikelijk is. Indien Ruilmeesters echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding inaanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Ruilmeesters is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare enrechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Ruilmeesters in deuitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm vangevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade,vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot,gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijkeof immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Ruilmeesters, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade tevergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Ruilmeesters verzekerd is althansredelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan hetmaximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar vanRuilmeesters in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is deaansprakelijkheid van Ruilmeesters beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de Klant van de overeengekomen opleiding of training geschiedt telefonisch via 06-51571928 of per e-mail: arjaen@ruilmeesters.nl
 2. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de training worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van de trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.
 3. In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste training worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en een week voor aanvang van de eerste training wordt een bedrag van € 125,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 4. In alle gevallen kan – na toestemming van Ruilmeesters – een vervanger worden gestuurd om deel te nemen aan de training of het trainingstraject.
 5. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen training of trainingstraject met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Ruilmeesters.
 6. Als Ruilmeesters door overmacht, waaronder ziekte, niet in staat is om de training op de overeengekomen datum te geven, wordt de training in overleg met de Klant verplaatst naar een andere dag. De Klant heeft dan geen aanspraak op restitutie van trainingskosten. Ruilmeesters is bij een verplaatsing wegens overmacht niet aansprakelijk voor eventuele schade vanwege het verplaatsten van de training.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Ruilmeesters of zijnlicentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriëleeigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/ofgeproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Ruilmeesters ongeacht ofaan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogenzonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ruilmeestersniet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerdgegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Ruilmeesters verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Ruilmeesters. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Ruilmeesters. De Klant en Ruilmeesters zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 9. Overige rechten Ruilmeesters

 1. In geval van een (ter beoordeling van Ruilmeesters) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen training, behoudt Ruilmeesters zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 2. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt Ruilmeesters zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 3. Ruilmeesters behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.
 4. Ruilmeesters behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Ruilmeesters aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 10. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Ruilmeesters, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ruilmeesters partij is, is uitsluitend Nederlands recht vantoepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordtgegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Detoepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ruilmeesters het recht het geschil voor te leggen aande volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebbeningespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
SIRA Consulting
Stibbe
Loyens Loeff
Ploum
Rabobank
Simmons & Simmons
Nederlandse Compliance Instituut
Jones Day